Marta V.

Designer

Excerpt
Skillset
Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Illustrator, MS Office, Photoshop...

Victoria V.

Illustrator

Excerpt
Skillset
Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, MS Office, MS PowerPoint, Photoshop, Slack...