Yevhen O.

Video editor

Excerpt
Skillset
Adobe Audition, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, FL Studio, MS Office, Premiere Pro, Sony Vegas...